Ταγάρια στόφα διπλής και μονής όψης

ΑΚ 2020 σελ. 82 & 84